Project 30

המסע לאורלן

איך הגיעו גיבורינו לאורלן ולמה הם הלכו לשם

כבר תקופה ארוכה שלא מגיעות שיירות מהכפר אורלן. בווינטר הייבן שמעתם שמועות על רשע מסתורי שפועל בכפר, על קוסם שהתיישב ביער הדימדומים ומפעיל משם את קסמיו על הכפר, על באר הכפר שהורעלה בסם רב עוצמה ועל אנשים שמתנהגים בצורה מוזרה לאחר שסימני ניבים מופיעים על צווארם.

יצאתם מווינטר הייבן מזרחה כדי לחקור את העניין. אחרי שחציתם את פלג ממשית עקבתם אחרי נתיב שיירות לאורך הצד הדרומי של נקיק צר דרך המישור. במשך כמה ימים התקדמתם באיזור לא מיושב ללא אירועים מיוחדים כשהנקיק נמצא תמיד משמאלכם. לבסוף נכנס השביל לאיזור חקלאי עם חוות מוקפות בשדות חיטה ומרעה עבור פרות ועזים. בשעות אחר הצהריים המוקדמות של היום הרביעי ראיתם לפניכם קבוצת מבני עץ וחורשת עצים וקירות האבן של מקדש מאחוריהם – הגעתם לאורלן.

Comments

themalker themalker

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.